Musiikkiteatterilinja (MUTE)

Haluatko keskittyä ilmaisuaineisiin tai musiikkiin? Kiinnostaako sinua luova kirjoittaminen, elokuvatyö tai projektien suunnittelu ja organisointi? Musiikkiteatterilinjalla voit itse valita, mitä painotat.

Musiikkiteatterikursseilla nautit ilmaisun ilosta, vahvistat itsetuntemustasi ja saat esiintymisvarmuutta; pääset vierailuille ja tutustut ammattilaisten toimintaan; osallistut leireille, retkille ja projekteihin; voit saada mielenkiintoisia harjoittelu- tai työtarjouksia ja sukellat – oman halusi ja mielenkiinnonkohteittesi mukaan – musiikkiteatterin kiehtovaan maailmaan. Meillä jokainen on tähti: sinua arvostetaan omana itsenäsi.

Mutelaisena sinulla on oikeus valita itseäsi kiinnostavia mutekursseja: esimerkiksi ilmaisutaitoa, improvisointia ja teatterin tekemistä, käsikirjoittamista ja luovaa kirjoittamista, musikaaliproduktioon osallistumista ja omien teatteri- tai elokuvaprojektien työstämistä, liike- ja tanssi-ilmaisua, musikaalitanssia sekä säveltämistä ja sanoittamista. Voit perehtyä vaikkapa ääni-, valo- ja studiotekniikkaan, bändisoittamiseen ja yhtyelauluun, lavastukseen, puvustukseen ja maskeeraukseen sekä markkinointiin ja tuottamiseen.

Kun suoritat vähintään kymmenen mutekurssia, saat lukion päättötodistukseen arvosanan musiikkiteatterioppiaineesta. Lisäksi Sinulla on mahdollisuus tehdä teatteri-, kirjallisuus- tai musiikkidiplomi.

Näin haet musiikkiteatterilinjalle

Musiikin valtakunnallinen erityinen koulutustehtävä parantaa opiskelun edellytyksiä

Hatanpään lukio toimii musiikkipainotteisen opetuksen erityisen koulutustehtävän lukiona Pirkanmaalla. Erityistä koulutustehtävää toteutetaan Musiikkilinjalla ja Musiikkiteatterilinjalla. Tarkemmin erityisen koulutustehtävän myöntämisestä.

Erityinen koulutustehtävä antaa Hatanpään lukiossa linjojen opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä entistä paremmin musiikkiin ja musiikkiteatteriin. Erityisen koulutustehtävän lukioissa opiskelijan on suoritettava erityistehtävään kuuluvia kursseja tietty määrä ja hänellä on vastaavasti oikeus jättää kahdeksan pakollista kurssia pois henkilökohtaisesta opinto-ohjelmastaan.

Kaikki pakolliset kurssit on kuitenkin jatkossakin suoritettava oppiaineesta, jonka suorittaa ylioppilastutkinnossa. Tämä takaa sen, että pakollisten kurssien poisjättäminen ei vaikuta haitallisesti lukiolaisen menestykseen ylioppilastutkinnon kokeissa.

Musiikkiteatterilinjan kurssit (OPS2018, erityinen koulutustehtävä)

Lukionsa vuonna 2019 ja 2018 aloittavat opiskelijat opiskelevat tämän mukaan: kurssit, kurssisisällöt ja opintojen rakenne (pdf-liite).

Musiikkiteatterilinjan kurssit (OPS2016)

Lukionsa vuonna 2017 ja 2016 (lukuvuoden 2019-2020 abit ja neloset)  aloittaneet opiskelijat opiskelevat näiden kurssisisältöjen mukaan.

Musiikkiteatterilinjalle valitun opiskelijan on suoritettava vähintään 10 ilmaisutaidon ja musiikin kurssia.
Osa kursseista arvioidaan numeroin (4–10) ja osa suoritusmerkinnällä (S). Varsinaisten musiikkiteatteriopintojen lisäksi musiikkiteatterilinjalainen suorittaa musiikin kurssin 1 ja halutessaan 2 pakollisena sekä lisäksi musiikin valtakunnallisia syventäviä kursseja (3, 4 ja 5) ja äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallisen syventävän kurssin 7. Nämä lasketaan musiikkiteatterikurssien yhteismäärään (vähintään 10 kurssia).

Pakolliset kurssit

MUTE1 Ilmaistaan yhdessä!
Kurssiin sisältyy perusilmaisutaitoa ja musiikki-ilmaisua. Suoritetaan lukio-opintojen alussa osin projektiluonteisesti MUTE-ekskursiolla. Kurssilla tutustutaan, ryhmäydytään ja luodaan edellytykset turvalliseen ryhmätyöskentelyyn, jonka avulla opiskelija oppii tuntemaan omia vahvuuksiansa ja vahvistettavia taitoja. Kurssilla luodaan yhteiset pelisäännöt jatkotyöskentelyyn ja vahvistetaan musiikkiteatterilaisten identiteettiä. Arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MUTE2 Iloa musiikki-ilmaisusta!
Kurssilla sukelletaan musiikki-ilmaisun maailmaan opiskelijoiden erityistoiveiden ja ryhmän tarpeiden mukaan. Numeroarviointi 4–10. Arviointiperusteena on kiinnostus oman musiikki-ilmaisun kehittämiseen, yhteistyötaidot ja monipuolinen osallistuminen.

MUTE3 Ilmaisutaidon kurssi
Kurssilla harjoitellaan erilaisia ilmaisukeinoja draamaharjoitusten keinoin. Tavoitteena on saada monipuolista esiintymiskokemusta ja tutustua teatterin tekemiseen. Kurssiin liittyy teatterikäynti tai muu vierailu. Aikaisempaa alan harrastuneisuutta ei vaadita, vaan kurssi sopii kaikille opiskelijoille, ja sen voi suorittaa opintojen missä vaiheessa tahansa. Opiskelijalta edellytetään tiivistä läsnäoloa. Numeroarviointi 4– 10. Arviointiperusteena on kiinnostus oman ilmaisun kehittämiseen, yhteistyötaidot ja monipuolinen osallistuminen.

MUTE 4 Naiskuoro tai mieskuoro
Kurssin tavoitteena on opiskelijan laulutekniikan, sävelpuhtauden, yhteismusisointitaitojen sekä esiintymis- ja ilmaisutaitojen kehittyminen. Kurssilla harjoiteltua ohjelmistoa esitetään eri tilaisuuksissa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MUTE5 Musikaaliprojekti
Kurssilla toteutetaan teatteriesitys, tavallisimmin musikaali. Tavoitteena on saada monipuolista esiintymiskokemusta ja tutustua teatterin tekemiseen erilaisten tehtävien avulla esim. näyttelemällä, lavastamalla ja puvustamalla. Opiskelijalta edellytetään tiivistä läsnäoloa. Numeroarviointi 4–10. Arviointiperusteena on yhteistyötaidot, vastuullinen läsnäolo ja aktiivisuus.

Valinnaiset kurssit
Ilmaisu ja teatterityö

MUTE6 Liike-ilmaisu ja tanssi-improvisaatio osana omaa ilmaisua
Tutustutaan omaan kehoon liikeharjoitusten ja improvisaation avulla. Opetellaan tuottamaan ja lukemaan kehon sanatonta viestintää ja harjoitellaan luottamusta omaan kehoon ja sen ilmaisuvoimaan. Hyödynnetään myös akrobatiaa, stunt-temppuja sekä miimiharjoituksia. Pohditaan liikkeen merkitystä arkipäivässä ja näyttämöilmaisussa. Tutustutaan tanssiin osana teatteria sekä etsitään persoonallisia ja yksilöllisiä tapoja tuoda liikettä ja tanssia näyttämöteoksiin. Kurssin suoritetaan osallistumalla aktiivisesti tuntityöskentelyyn sekä esimerkiksi kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa. Opiskelijalta edellytetään tiivistä läsnäoloa. Numeroarviointi 4–10. Arviointiperusteena on kiinnostus oman liikeilmaisun kehittämiseen, yhteistyötaidot ja monipuolinen osallistuminen.

MUTE7 Musikaalitanssi
Kurssilla tehdään ja toteutetaan esim. musikaaliprojekteihin koreografisia ratkaisuja tanssin ja liikeilmaisun kautta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MUTE8 Liike- ja tanssi-ilmaisun projektikurssi
Opiskelija toteuttaa opettajan ohjauksessa ja tilauksen mukaan liike- ja tanssi-ilmaisullisen työn esim. musikaaliprojektiin, musiikkinäytelmään tai muihin esityksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MUTE9 Tutustu teatterin ammattilaisiin!
Kurssi toteutetaan yhteistyössä toisen lukion kanssa tai ammattiteatterin kanssa. Tavoitteena on tutustua teatterin työskentelytapoihin ja teatterin ammattilaisten työnkuvaan. Kurssisuoritus koostuu teatteriyhteistyön kirjallisesta raportoinnista ja ryhmäkeskusteluista, kuten esimerkiksi verkkokeskusteluista, videoneuvotteluista ja teatterikahvilatapaamisista. Kurssi sisältää iltapäivä- tai iltatyöskentelyä. Numeroarviointi 4–10. Arviointiperusteena on aktiivisuus ja yhteistyötaidot.

MUTE10 Nykyteatterin rihmastoja
Kurssi suoritetaan verkkokurssina opetushallituksen e-materiaalin avulla. Numeroarviointi 4–10.

MUTE11 Teatterin projektikurssi I
Suoritustavat ja -ohjeet ovat hyvin yksilölliset ja sovitaan tapauskohtaisesti ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Projektikursseilla voi toteuttaa esimerkiksi oman teatteriprojektin tai teatteriesityksen tai konsertin lavastuksen, puvustuksen tai maskeerauksen oman suunnitelman mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MUTE12 Teatterin projektikurssi II
Suoritustavat ja -ohjeet ovat hyvin yksilölliset ja sovitaan tapauskohtaisesti ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Projektikursseilla voi toteuttaa esimerkiksi oman teatteriprojektin tai teatteriesityksen tai konsertin lavastuksen, puvustuksen tai maskeerauksen oman suunnitelman mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MUTE13 Elokuvatyön projektikurssi
Suoritustavat ja -ohjeet ovat hyvin yksilölliset ja sovitaan tapauskohtaisesti ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Elokuvatyön projektikurssilla voi toteuttaa esimerkiksi oman elokuvan tai vastaavan produktion. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MUTE14 Musiikkiteatteriharjoittelu
Kurssi koostuu musiikkiteatteriin liittyvästä harjoittelusta ja harjoittelun raportoinnista. Kurssin suoritustavoista ja suorittamisaikataulusta sovitaan tapauskohtaisesti ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MUTE15 Teatteridiplomikurssi
Kurssiin vaaditaan oman teatteriprojektin valmistaminen ja esittely. Ennen teatteridiplomin tekemistä on tehtävä vähintään neljä mutekurssia.

Kirjoittaminen, kirjallisuus ja viestintä

MUTE16 Luova kirjoittaminen
Opiskelija tutustuu erilaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin (kuten runo-, proosa- ja draamateksteihin) ja soveltaa tietoa omaan kirjoittamiseensa. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden sepitteelliseen kirjoittamiseen, jollaista muilla äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla harjoitellaan vain vähän. Kirjoittajaa autetaan löytämään oma persoonallinen ilmaisutapansa ja rohkaistaan etsimään luovia ratkaisuja. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä erityisesti fiktion kirjoittajina, eikä kurssille osallistuminen edellytä aikaisempaa luovan kirjoittamisen kokemusta. Numeroarviointi 4–10. Arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen, innostuneisuus ja halu kehittää omaa kirjallista ilmaisua.

MUTE17 Luova kirjoittaminen II
Opiskelija syventää luovan kirjoittamisen taitojaan. Kurssilla voi toteuttaa oman kirjoittamisen projektin, kuten runokokoelman, novellin tai novellikokoelman tai vastaavan työn opettajan ohjauksessa. Kurssin suoritustavoista sovitaan tapauskohtaisesti ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Numeroarviointi 4–10. Arvioinnin perusteena on oman kirjoitusprojektin suunnittelu ja toteuttaminen.

MUTE18 Käsikirjoittaminen I
Kurssilla perehdytään käsikirjoittamiseen ja tekstien dramatisointiin. Mahdollisuuksien mukaan tavataan ammattikirjoittajia. Kurssilla tuotetaan jokin käsikirjoitus, esim. lukion musikaalikäsikirjoitus. Teatteridiplomin tekijät voivat kurssilla kirjoittaa lopputyönsä käsikirjoituksen. Numeroarviointi 4–10. Arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen, innostuneisuus ja kyky yhteistyöhön.

MUTE19 Käsikirjoittaminen II
Opiskelija syventää käsikirjoitustaitojaan. Kurssilla voi toteuttaa oman käsikirjoituksen. Kurssin suoritustavoista sovitaan tapauskohtaisesti ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Numeroarviointi 4–10. Arvioinnin perusteena on oman käsikirjoitusprojektin suunnittelu ja toteutus.

MUTE20 Mediatyön projektikurssi
Kyseessä on käytännön tiedottamisen kurssi, jossa tuotetaan sisältöjä esimerkiksi Hatanpään lukion kotisivuille. Kurssi on projektiluontoinen, ja siihen voi osallistua kahtena tai kolmena opiskeluvuotena ja kerätä näin suorituksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MUTE21 Viestinnän projektikurssi
Opiskelija osallistuu johonkin laajaan viestinnän alan projektiin, esim. valmistaa fiktiivisen tekstikokonaisuuden, tv-ohjelman tai muun mediatekstin tai osallistuu laajempaan musikaaliesityksen tai vastaavan markkinointiin. Suoritustavat ja -ohjeet ovat hyvin yksilölliset ja sovitaan tapauskohtaisesti ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MUTE22 Kirjallisuusdiplomi
Kirjallisuusdiplomiin voi valita teatteri- ja draamakirjallisuuspainotuksen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Musiikki

MUTE23 Sanoitus, sävellys, sovitus
Kurssilla tutustutaan sanoitus-, sävellys- tai sovitustyöhön. Kurssilla on vierailijoina alan ammattilaisia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

MUTE24 Musiikin lukiodiplomikurssi
Diplomia voit ruveta hahmottelemaan jo lukio-opintojen alkuvaiheessa. Erittäin tärkeää on se, että tallennat (videoit tai äänität) kaikki lukioaikaiset musiikilliset tuotoksesi. Pyydä diplomin suoritusohjeet musiikinopettajalta ja seuraa ilmoituksia.

MUTE 25 Musiikin tietotekniikka (Vastaava kurssi: MU16)
Opiskelija hallitsee keskeisten musiikkiohjelmien – notaatio-, sekvensseri-, äänenkäsittely- ja pienohjelmat – käytön. Hän osaa yhdistää eri ohjelmilla tehtyjä tuotoksia keskenään. Opintojakson sisältöön kuuluvat MIDI-teknologian perusteet, notaatio-ohjelman perusteet, sekvensseriohjelman peruskäyttö, äänenkäsittelyohjelman käyttö ja tutustuminen musiikin pienohjelmiin.

MUTE26 Studiotekniikka 1 (Vastaava kurssi: MU17)
Kurssilla keskitytään oppiaineen perusteisiin ja hankitaan tarvittavat pohjatiedot Studiotekniikka 2-kurssille. Aihealueina ovat erilaiset mikrofonit ja niiden peruskäyttötilanteet, yksinkertainen prosessointi ja editointi ProTools-ympäristössä sekä yksinkertaisten äänitystilanteiden hallinta. Studiotekniikka 1-kurssille osallistuminen ei vaadi ennalta suoritettuja opintoja. Alan harrastuneisuus ja kiinnostus alaa kohtaan ovat opetustilanteen kannalta eduksi. Opetus toteutetaan periodisesti.

MUTE27 Äänentoisto (Vastaava kurssi: MU18)
Tällä kurssilla perehdytään konserttitilanteiden äänentoistoon ja miksaukseen. Opetus toteutetaan periodisesti.

MUTE28 Studiotekniikka 2 (Vastaava kurssi: MU19)
Kurssilla syvennytään oppiaineen perusteisiin. Studiotekniikka 1-kurssilla opitut asiat toimivat perustana uuden oppimiselle. Kurssin puitteissa suoritetaan useita äänityksiä. Aihepiirit keskittyvät käytännönläheiseen toimintaan. Mikrofonien ja laitteiden perustoimintaperiaatteet tulisi olla hallussa, jotta oikea studiomaailma ei tunnut häkellyttävän sekavalta. Studiotekniikka 2-kurssille osallistuminen vaatii Studiotekniikka 1-kurssin tasoiset tiedot ja taidot. Studiotekniikka 1-kurssin suorittaminen ei ole välttämätön pakko osallistumiselle, jos lähtötason vaatimukset on hankittuna jotain muuta kautta. Alan harrastuneisuus ja kiinnostus alaa kohtaan ovat opetustilanteen kannalta eduksi. Opetus toteutetaan periodisesti.

MUTE29 Valo- ja äänikurssi (Vastaava kurssi: MU20*)
Kurssilla perehdytään valaistustekniikkaan ja sen mahdollisuuksiin. Kurssilaiset ovat mukana lukion eri projekteissa suunnitellen ja toteuttaen valaistuksen.

MUTE30 Bändiopetus 1 (Vastaava kurssi: MU21)
Pop/jazz –kursseilla opiskelijat muodostavat bändejä, joissa kehitetään oman soittimen ja lauluäänen hallintaa. Perehdytään myös pop/jazz –teoriaan. Bändiopetukseen otetaan 25 opiskelijaa.
MUTE31 Bändiopetus 2 (Vastaava kurssi: MU22)
MUTE32 Bändiopetus 3 (Vastaava kurssi: MU23)
MUTE33 Bändiopetus 4 (Vastaava kurssi: MU24)

MUTE34 Vapaa säestys 1 (Vastaava kurssi: MU26)
Vapaan säestyksen kursseilla perehdytään ilman nuotteja tapahtuvaan koskettimiston hallintaan. Opetellaan soittamista tyylinmukaisesti sointumerkeistä, harjoitellaan improvisointia sekä tutustutaan soinnutuksen pääperiaatteisiin.

MUTE35 Kitaransoiton alkeet (Vastaava kurssi: MU27)
Kurssilla perehdytään kitaransoittoon eri tavoin. Tutustutaan sointumerkeistä, tabulatuureista ja nuoteista soittamiseen. Tavoitteena on oppia säestämään kitaralla kappaleita yksin ja/tai bändin kanssa. Oma kitara ei ole välttämätön. Kurssi on tarkoitettu sekä yleis- että musiikki- ja musiikkiteatterilinjalaisille.

MUTE36 Musiikin teoria 1 (Vastaava kurssi: MU30)
Musiikin teorian kurssit toteutuvat Tampereen konservatoriossa Musiikin perusteet 1-4 –kurssin mukaisesti.
MUTE37 Musiikin teoria 2 (Vastaava kurssi: MU31)
MUTE38 Musiikin teoria 3 (Vastaava kurssi: MU32)
MUTE39 Musiikin teoria 4 (Vastaava kurssi: MU33)

MUTE40 Soitinyhtye 1 (Vastaava kurssi: MU34)
Soitinyhtyekursseilla harjoitellaan erityyppisiä instrumentaalisovituksia. Kurssi muotoutuu sen mukaan, minkä soittimen soittajia kurssille kulloinkin tulee. Kurssin painotus on akustisessa musisoinnissa.
MUTE41 Soitinyhtye 2 (Vastaava kurssi: MU35)

MUTE42 Kamarikuoro 1 (Vastaava kurssi: MU40)
Kuorokursseilla kehitetään laulutekniikkaa, yhteismusisointitaitoja sekä esiintymis- ja ilmaisutaitoa, joten kuoro toimii laulukouluna. Kuoro toimii muuten kouluajalla, mutta esiintymisiä ja kuoroleirejä voi olla joskus myös illalla tai viikonloppuna. Edellytyksenä on halu laulaa ja tehdä tavoitteellisesti työtä yhdessä toisten kanssa. Kuoroon on pääsykoe aina syyslukukauden lopussa. Joka vuosi kamarikuoroon valitaan 20-25 laulajaa. Kuoro on sekakuoro.
MUTE43 Kamarikuoro 2 (Vastaava kurssi: MU41)

MUTE44 Orkesteri 1 (Vastaava kurssi: MU42)
Orkesteri soittaa pääsääntöisesti instrumentaalimusiikkia orkesterisoittimin.
MUTE45 Orkesteri 2 (Vastaava kurssi: MU43)